Tình hình thực hiện dự án đầu tư
trên địa bàn tỉnh hàng năm

Phổ tổng vốn đầu tư
và tổng số dự án

Các lĩnh vực thu hút
vốn đầu tư lớn nhất

Tình hình thực hiện dự án đầu tư tại các địa phương

Tình hình thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh hàng năm

Phổ tổng vốn đầu tư và tổng số dự án

Tình hình thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh hàng năm

Các quốc gia/vùng lãnh thổ có tổng vốn đầu tư lớn nhất

Tình hình thực hiện dự án đầu tư tại các địa phương